Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
  Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom, ktorým je Mgr. Michal Figura , zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, číslo živnostenského registra: 750-47403 , IČO: 50577298 (ďalej len “poskytovateľ” ) a objednávateľom, ktorej predmetom je objednávka predstavenia “Kúzelná fyzika”. Kontaktné údaje poskytovateľa:

  Mgr. Michal Figura
  Jána Kostru 35,
  080 06 Ľubotice,
  IČO: 50577298
  DIČ:1079519738
  Tel.č.: 0903 459 199
  E-mail: info@kuzelnafyzika.sk

Orgán dozoru: 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 051/7721 597 fax. č. 051/7721 596
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1 Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň potvrdenia zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, že poskytovateľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej je objednávateľovi poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy, ak je služba poskytovaná poskytovateľom alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Cena služby je závislá od niekoľkých faktorov. Pri vystúpeniach pre školy závisí od počtu žiakov pre ktorých objednávateľ službu objednáva. Základná stanovená cena vystúpenia je 4,00 € za jedného žiaka. Pri iných ako školských vystúpeniach sa cena za vystúpenie stanoví dohodou medzi poskytovateľom a objednávateľom. Pri vystúpeniach na škole sa nezapočítava pedagogický dozor.

1.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu služby uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje poskytovateľ. Zmena ceny služby sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu služby.

1.5. Poskytovateľ toleruje maximálne 10 percentný negatívny rozdiel medzi objednaným počtom žiakov a skutočným počtom žiakov, ktorí sa programu zúčastnia (= 10% chorobnosť). V prípade väčšej chorobnosti bude poskytovateľ účtovať cenu podľa vzorca :
((objednaní žiaci / 100) * 90) * 4,00 €.
V prípade zvýšeného počtu žiakov oproti objednanému počtu bude poskytovateľ účtovať cenu základnú 4€ na žiaka.

1.6. V prípade, že poskytovateľ nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si objednávateľ uplatniť svoje právo voči poskytovateľovi prostredníctvom príslušného súdu.

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
  2.1. Návrh na uzavretie zmluvy zasiela objednávateľ poskytovateľovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke poskytovateľa ( https://kuzelnafyzika.sk/rezervacia/ ), ktorým zaslal návrh na uzavretie zmluvy, predmetom ktorej je vykonanie prezentácie poskytovateľom v mieste školského zariadenia objednávateľa za cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
  2.2. Následne po odoslaní objednávky dostane objednávateľ na svoju e-mailovú adresu potvrdenie objednávky najneskôr do troch pracovných dní (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Na e-mailovú adresu objednávateľa môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.2.3. Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o termíne a čase začatia vystúpenia, ktorého objednanie je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene vystúpenia a/alebo iných služieb, podmienkach, údaje o poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

  2.4. Zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe objednávateľovi.

2.5. Poskytovateľ jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky objednávateľa o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie informoval na príslušnej stránke poskytovateľa.

b) o obchodnom mene a sídle poskytovateľa informoval na príslušnej podstránke poskytovateľa a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa

c) o telefónnom čísle poskytovateľa a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt objednávateľa s poskytovateľom, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo telefónu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke poskytovateľa a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa

d) o adrese poskytovateľa, na ktorej môže objednávateľ uplatniť reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa.

e) o celkovej cene služby a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že objednávateľ ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej stránke poskytovateľa.

f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov objednávateľa informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa

g) o informácii o práve objednávateľa odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa

h) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady spojené s vystúpením podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len \\\”Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku\\\”)

i) o povinnosti objednávateľa uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil poskytovateľovi výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa

j) o okolnostiach, za ktorých objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa.

k) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa poskytovateľ zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže objednávateľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa

l) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej stránke poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa.

m) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov objednávateľa vyplývajúcich z zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre objednávateľa takýto záväzok informoval na príslušnej stránke poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa

n) o povinnosti objednávateľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť poskytovateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre objednávateľa takýto záväzok informoval na príslušnej stránke poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa.

o) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej stránke poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa, o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých poskytovateľ vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa.

p) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa poskytovateľ zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej stránke poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa

q) o úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa

r) o tom, že zmluva bude uložená v elektronickej podobe u poskytovateľa a je objednávateľovi dostupná po tom, ako si ju objednávateľ písomne vyžiada informoval na príslušnej stránke poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa.

s) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej stránke poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke poskytovateľa.6. Ak poskytovateľ nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.5. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vystúpenie podľa bodu 2.5. písm. h) týchto obchodných a reklamačných podmienok, objednávateľ  nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 1. Práva a povinnosti poskytovateľa
  3.1. Poskytovateľ je povinný:
  a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou objednávateľom službu v dohodnutej kvalite a lehote,
  b) zabezpečiť, aby dodaná služba spĺňala platné právne predpisy SR,
  c) bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním služby poskytnúť objednávateľovi potvrdenie o uzavretí  zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.5.
  e) odovzdať objednávateľovi najneskôr spolu so službou v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie služby a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

  3.2. Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny od objednávateľa za dodanú službu.3.3. Ak z dôvodu nedostupnosti termínu zvoleného objednávateľom alebo iného dôvodu nie je schopný poskytovateľ dodať službu objednávateľovi v lehote dohodnutej v zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú cenu, je poskytovateľ povinný ponúknuť objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre objednávateľa odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od zmluvy alebo stornovať objednávku môže objednávateľ doručením e-mailu. V prípade, ak objednávateľ už uhradil cenu alebo jej časť, vráti poskytovateľ už uhradenú cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od zmluvy resp. stornovania objednávky objednávateľom na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané poskytovateľom ani neodstúpi od zmluvy, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a v prípade, ak objednávateľ už uhradil cenu alebo jej časť, poskytovateľ je povinný vrátiť už uhradenú cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od zmluvy objednávateľovi.

3.4. Poskytovateľ má nárok na uhradenie nákladov spojených s presunom do školského zariadenia objednávateľa v prípade ak objednávateľ poruší podmienky zmluvy alebo iným spôsobom zabráni dodaniu služby poskytovateľom a to podľa vzorca : ((najazdené km : 100 ) x spotreba na 100 km) x aktuálna cena phm + najazdené km x 0,183 (amortizácia vozidla). Príklad : najazdených km tam-späť 120km ; ((120/100) x 7) x 1,8 + (120 x 0,183) = 37,08 €

 1. Práva a povinnosti objednávateľa
  4.1. Objednávateľ bol poskytovateľom oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

  4.2. Objednávateľ je povinný:
  a) prevziať objednanú službu,
  b) zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie služby.4.3. Objednávateľ má právo na dodanie služby v kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 2. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Poskytovateľ je povinný dodať službu objednávateľovi v termíne dohodnutom v objednávke objednávateľa. Poskytovateľ má právo službu dodať s omeškaním 2 hodín v závislosti od dopravnej situácie ak o tom informuje objednávateľa. Ak poskytovateľ nesplnil svoj záväzok dodať službu v lehote podľa prvej vety, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.2. Objednávateľ  je povinný prevziať službu v mieste, ktoré je poskytovateľom alebo jeho zástupcom, povereným doručiť službu a objednávateľom dohodnuté v zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním služby (ďalej len „Miesto“). Objednávateľ je povinný prevziať službu v časovom rozsahu, ktoré je poskytovateľom alebo jeho zástupcom, povereným doručiť službu a objednávateľom dohodnuté v zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním služby (ďalej len „Časový rozsah“).

5.3. V prípade, ak poskytovateľ dodá službu objednávateľovi na Miesto a v Časovom rozsahu, objednávateľ je povinný prevziať službu osobne alebo zabezpečiť, aby službu prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie služby a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní služby. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie služby je povinná predložiť poskytovateľovi kópiu akceptácie objednávky. Služba sa považuje za dodanú a prevzatú okamihom dodania služby objednávateľovi.

5.4. Ak bude potrebné dodanie služby opakovať z dôvodu neprítomnosti objednávateľa na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak objednávateľ bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme službu, vzniká poskytovateľovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie služby na Miesto podľa bodu 3.4.

5.5. Objednávateľ  je oprávnený v prípade nedodania služby poskytovateľom v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od zmluvy a poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet objednávateľa určený objednávateľom.

 1. Kúpna cena
  6.1. Kúpna cena za službu je dohodnutá v zmluve medzi poskytovateľom a objednávateľom je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len “kúpna cena”). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identickú službu uvedená v ponuke na web stránkach poskytovateľa v čase odoslania objednávky objednávateľom, poskytovateľ doručí objednávateľovi elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh poskytovateľa na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí objednávateľ výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy.

  6.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie služby v hotovosti pri osobnom prevzatí služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke poskytovateľa.6.3. V prípade, ak objednávateľ zaplatí poskytovateľovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet poskytovateľa.

  6.4. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi kúpnu cenu za dohodnutú službu v lehote podľa zmluvy.

  6.5. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí poskytovateľovi celú kúpnu cenu včas podľa zmluvy má poskytovateľ právo účtovať objednávateľovi poplatok za upomienku a úrok z omeškania až do dňa zaplatenia pohľadávky a to vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania stanovená podľa § 369 ods. 2  a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

 2. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

7.1. Reklamáciu môže podať objednávateľ alebo ním poverená / splnomocnená osoba, ak ide o poskytnutie služby.

7.2. Reklamácia sa podáva osobne na sídle spoločnosti ,písomne a zasiela sa na adresu spoločnosti uvedenej v bode 1. alebo elektronicky, formou emailu na adresu info@kuzelnafyzika.sk .

7.3. Reklamácia sa považuje za prijatú :
a) pri osobnom podaní podpísaním prevzatia reklamácie zamestnancom poskytovateľa.
b) pri zaslaní poštou odo dňa prevzatia reklamácie Poskytovateľom.
c) elektronickou formou po obdržaní potvrdzujúceho emailu

7.4. Lehota na vybavenie reklamácie je maximálne 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

7.5. Výsledok (rozhodnutie) reklamačného konania oznamuje poskytovateľ písomne na adresu uvedenú objednávateľom pri podaní reklamácie.

 1. Osobné údaje a ich ochrana
  8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu školského zariadenia vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

  8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.8.3. Poskytovateľ týmto oznamuje objednávateľovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov objednávateľa bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov objednávateľa je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán.

  8.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

  8.5. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

  8.6. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

  8.7. Poskytovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej poskytovateľovi.

  8.8. Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané, b) účel spracúvania osobných údajov, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu: i) identifikačné údaje poskytovateľa a zástupcu poskytovateľa, ak bol vymenovaný, ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak poskytovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre objednávateľa na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak poskytovateľ získava osobné údaje objednávateľa na základe súhlasu objednávateľa podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak objednávajúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, poskytovateľ oznámi objednávateľovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov, g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

  8.9. Objednávateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u poskytovateľa namietať voči: a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

  8.10. Objednávateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u poskytovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka objednávateľa je oprávnená, poskytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie objednávateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

  8.11. Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u poskytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poskytovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Objednávateľ má právo žiadať poskytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom poskytovateľ je povinný žiadosti objednávateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia poskytovateľ informuje objednávateľa v lehote podľa ods. 8.14. týchto Obchodných podmienok. Objednávateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov poskytovateľa vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke objednávateľa, alebo ak poskytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa.

  8.12. Ak objednávateľ uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom objednávateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

  8.13. Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak objednávateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  8.14. Poskytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť objednávateľa podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám objednávateľa podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

  8.15. Obmedzenie práv objednávateľa podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ poskytovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  9.1. Ak poskytovateľ nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy z dôvodu nedostupnosti termínu zvoleného v objednávke alebo iného dôvodu zabraňujúceho poskytovateľovi dodať službu riadne a v čas podľa zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať službu objednávateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať objednávateľa a zároveň je povinný ponúknuť objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre objednávateľa odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi už zaplatenú zálohu za službu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený objednávateľom.

  9.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.9.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme službu.

  9.4. Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou emailu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  9.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie : najmä identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu služby, spôsob, akým má poskytovateľ vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu objednávateľa.

  9.6. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej objednávateľ odstúpil. Od objednávateľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

  9.7. Poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu za službu rovnakým spôsobom, aký použil objednávateľ pri svojej platbe, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby objednávateľovi v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

  9.8. Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 3. Záverečné ustanovenia
  10.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.10.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  10.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

  10.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.