História

História Kúzelnej fyziky je výsledkom súhry štúdia a koníčkov. Od detstva som mal rád techniku (modelovanie z papiera či plastu) aj fyziku.
Pri otcovi a strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove som privoňal k elektronike. Na Prešovskej univerzite v Prešove som vyštudoval učiteľské odbory fyziku a technickú výchovu.  Aj preto ma zaujímala fyzika nielen samotným javom, ale pri učebných pomôckach často technickým prevedením experimentu.
Pri rozhovoroch s priateľmi, ktorí fyzike nepodľahli, som často počúval argumenty, že u nich na školách to nebolo o experimentoch, ale o vzorcoch a všetci brali fyziku ako strašiaka. Problémom bolo hlavne to, že nevideli vo fyzike “hru”. Preto som si ako tému mojej Bakalárskej práce vybral tvorbu učebných pomôcok (ako konzultanta som mal RNDr. Sergeja Iľkoviča, PhD., ktorému touto cestou chcem poďakovať za elán, s ktorým so mnou do tejto práce šiel). V rámci tejto práce som v rokoch 2006-2007 navrhol a vyrobil svoje prvé učebné pomôcky. Niektoré z nich (gyroskop, RGB mixér alebo nekonečný optický tunel) sú dodnes súčasťou programu kúzelnej fyziky, hoci si prešli nejednou opravou, úpravou či vylepšením. Zásadou všetkých pomôcok bolo to, že výsledný jav mal žiakov prekvapiť až ohúriť – nadchnúť pre hľadanie ďalších informácii.

Gyroskop prvá verzia

RGB Mixér verzia 2

Nekonečný optický tunel

(gyroskop V-1, RGB-mixér V-1 a Nekonečný optický tunel V-1)

Ďalšou zásadnou súhrou udalostí bolo odporúčanie mojej skvelej učiteľky na VŠ RNDr. Kataríny Šterbákovej, PhD. na diplomovú prácu na oddelenie fyziky magnetických javov na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Tam som sa “dostal do rúk” RNDr. Márii Zentkovej, CSc., ktorá je nie len vedkyňou, ale aj úžasnou popularizátorkou fyziky. Po oboznámení sa s mojou bakalárskou prácou, mi  hneď umožnila prezentovať pomôcky pred žiakmi v rámci dňa otvorených dverí SAV v novembri 2007. A už v júni 2008 ma presvedčila aby som prezentoval svoje pomôcky na prvom ročníku  konferencie “Tvorivý učiteľ fyziky” v Smoleniciach. Boli to prvé oficiálne vystúpenia pred publikom a ja som si uvedomil, že toto je práca ktorá by ma  bavila aj celý život.

prvé vystúpenie pred publikom Smolenice

ukážka Gyroskopu - Smolenice

(Vystúpenie na konferencii Tvorivý učiteľ fyziky v Smoleniciach)

Teda roky 2006 až 2008 môžeme brať ako kľúčové pre vznik Kúzelnej fyziky.

Od roku 2007 do 2012 som sa občas prezentoval s pomôckami predovšetkým na dni otvorených dverí ÚEF SAV alebo v Slovenskom technickom  múzeu a pomaly sa začal rysovať súvislý scenár prechodov medzi experimentami.
V decembri roku 2012  som  ako interný zamestnanec Hvezdárne a planetária (HaP) v Prešove dostal “požehnanie” od riaditeľa (Mgr. Viliam Kolivoška) na spustenie programu “Kúzelná fyzika“.

Pozvánka Kúzelná fyzika

V HaP boli ideálne podmienky na prezentáciu takého typu vystúpenia. Už samotná organizácia popularizujúca fyzikálny odbor – astronómiu dával tomuto programu určitú hĺbku. V prednáškovej sieni je možnosť zatemnenia až do úplnej tmy, stúpajúce sedačky v publiku, dostatok priestoru pre experimenty aj pre divákov. Jednoducho ideálny priestor.  K samotnému programu dostali školy ako bonus aj cca 20 minútový program pod umelou hviezdnou oblohou v budove planetária. Dodnes je aktuálna spolupráca a je možné rezervovať si vystúpenie priamo v HaP.

10.11.2016 sa Kúzelná fyzika stáva samostatnou a mobilnou a ponúka možnosť vystúpení priamo na školách, konferenciách a rôznych iných podujatiach.

… a potom prišiel rok 2020!

Teším sa na stretnutie s Vami.